Präsident
Dr. Uwe Kullnick
www.ukullnick.com

Vizepräsidentin
Lu Scholten
www.agengroup.cn

Chen Hao
Gründungsmitglied
www.agengroup.cn

Wei Zhaohui
Gründungsmitglied
www.agengroup.cn

Agen Group
Gründungsmitglied
www.agengroup.cn

SHAANXI CULTURAL INDUSTRY PROMOTION ASSOSIATION
Xu Jing
www.shanxici.com

Susanna Bummel-Vohland
Gründungsmitglied,
vormalige Vizepräsidentin

zurück